O PROJEKCIE

Projekt „Droga do aktywności zawodowej” nr RPSL.07.01.03-24-0270/19 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i jest realizowany w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
z Działania 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu,
Poddziałania 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs.

Projekt realizowany jest przez firmę PROGRES Szymon Artwik.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU:
od 1 marca 2020 r. do 31 sierpnia 2021 r.

Cel projektu:
Wyższe możliwości zatrudnieniowe 60K i 40M będących Uczestnikami Projektu(UP), uzyskane poprzez ich udział w kompleksowych, indywidualnych programach aktywizacji zawodowej, realizowanych w okresie trwania projektu (01.03.2020-31.08.2021).

Wartość projektu wynosi: 1 325 301,24  PLN.

Dofinansowanie projektu z UE: 1 126 506,05 PLN

W ramach projektu, dla każdego uczestnika, przewidziane jest następujące BEZPŁATNE wsparcie:

 1. Identyfikacja potrzeb/predyspozycji wraz z poradnictwem zawodowym :

Etap I –  Przeprowadzenie diagnozy sytuacji zawodowej uczestnika projektu;

Etap II – Przygotowanie IPD przez doradcę zawodowego z udziałem uczestnika projektu;

Przygotowanie IPD ma na celu wyznaczenie realistycznych celów zawodowych i wytyczenie opartej na nich indywidualnej ścieżki rozwoju zawodowego, zmotywowanie uczestnika do podjęcia działań zorientowanych na osiągnięcie celów zawodowych, zaplanowanie działań rozwojowych prowadzących do realizacji celów.

Etap III – Realizacja IPD przy wsparciu doradcy zawodowego;

Etap IV – Zakończenie realizacji IPD – podsumowanie działań

 1. Wsparcie szkoleniowe :                                                                             

 Szkolenia  zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałem UP oraz zdiagnozowanymi potrzebami właściwego lokalnego lub regionalnego rynku pracy.

 1.  3 – miesięczny staż zawodowy.

Wsparcie mające na celu zdobycie doświadczenia zawodowego jest realizowane przede wszystkim w ramach stażu/praktyki zawodowej u konkretnego pracodawcy i dostosowane jest do potrzeb konkretnych pracodawców.

Wsparcie przewidziane jest dla 70% uczestników projektu

 1. Pośrednictwo pracy – indywidualne spotkania z pośrednikiem pracy, który ma m.in. przedstawiać oferty pracy, pomóc w wyszukiwaniu ofert pracy.

Projekt skierowany jest do 92 osób  zamieszkałych na terenie województwa śląskiego, spełniających łącznie poniższe kryteria:

 • powyżej 30 roku życia  (od dnia 30-tych urodzin – wiek wymagany na dzień przystąpienia do projektu),
 • zamieszkałych na terenie woj. śląskiego,
 • posiadających status osoby biernej zawodowo,
 • nie odbywających kary pozbawienia wolności,
 • należących do jednej z niżej wymienionych grup:
  • osób o niskich kwalifikacjach (tj. posiadających wykształcenie co najwyżej ponadgimnazjalne),
  • osób z niepełnosprawnościami,
  • osób w wieku 50 lat i więcej,
  • kobiet,

Do udziału w projekcie zapraszamy w szczególności:

 • Kobiety,
 • osoby w wieku powyżej 50 lat,
 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • osoby o niskich kwalifikacjach,
 • osoby zamieszkałe na terenie miast średnich,
 • byłych uczestników projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w RPO (tj. Działania 9.1, 9.2 oraz 9.3 RPO WSL)

W ramach projektu uczestnicy/uczestniczki mają zapewnione:

 • wymagane do stażu badania lekarskie,
 • materiały szkoleniowe,
 • poczęstunek podczas szkoleń,
 • ubezpieczenie NNW w trakcie szkoleń,
 • egzaminy potwierdzajace uzyskanie kwalifikacji po szkoleniach ,
 • stypendium za udział w szkoleniach i stażu,
 • możliwość refundacji kosztów dojazdów na szkolenia.

W ramach projektu zostały zaplanowane dla 70% uczestników/uczestniczek 3  -miesięczne  staże zawodowe..

 • Dobór miejsca wykonywania stażu dokonywany będzie w zależności od preferencji zawodowych.
 • Każdy staż będzie prowadzony na podstawie indywidualnego programu.
 • Wymiar czasu pracy będzie zgodny z Kodeksem Pracy.
 • Uczestnikom/uczestniczkom stażu wypłacane będzie stypendium stażowe.